Viktig säkerhetsinformation för Tandem Device Updater

Innehålls

Avsedd användning

Tandem Device Updater är avsedd att användas av personer med diabetes mellitus som använder insulinpumpar från Tandem Diabetes Care®, deras vårdgivare och deras sjukvårdspersonal i hemmet och i klinisk miljö. Tandem Device Updater ger användare av insulinpumpar från Tandem möjlighet att fjärruppdatera enhetens programvara med hjälp av en dator med internetanslutning.

/!\ VARNING

enligt federal lag (USA) får insulinpumpar från Tandem Diabetes Care endast säljas av eller på ordination av läkare.

/!\ Viktig användarinformation

Thoroughly review all product instructions for warnings and other important user information before using the Tandem Device Updater. Incorrect use may result in an inoperable pump.

Läs noga igenom alla produktanvisningar gällande varningar och annan viktig användarinformation innan du använder Tandem Device Updater. Felaktig användning kan resultera i en ej fungerande pump.

Tillbaka till toppen

VARNINGS

Börja INTE uppdatera din Tandem-insulinpump förrän du läst bruksanvisningen. Felaktig användning av Tandem Device Updater eller underlåtenhet att följa bruksanvisningen kan leda till att pumpen inte går att använda. Kontakta teknisk kundsupport om du har frågor eller behöver ytterligare tydliggöranden gällande användning av Tandem Device Updater eller din pump.

Uppdatera INTE din pump med infusionssetet påkopplat på kroppen. Se alltid till att avlägsna infusionssetet från din kropp innan du uppdaterar programvaran för pumpen.

STÄNG AV all tillförsel av insulin innan du använder Tandem Device Updater.

KONTROLLERA ditt blodsocker (BG) innan du avbryter tillförseln och se till att behandla hög eller låg BG-nivå enligt din läkares anvisningar före uppdatering.

VAR beredd på att injicera insulin med en alternativ metod om du stöter på några problem vid uppdatering av pumpen. Om du inte har en alternativ metod för insulintillförsel kan det leda till mycket högt blodsocker eller diabetisk ketoacidos (DKA).

SLUTFÖR lämplig utbildning för enheten och dess funktioner innan du börjar använda den uppdaterade programvaran. Underlåtenhet att slutföra nödvändig utbildning kan leda till allvarliga personskador eller död.

Lita INTE på det värde för insulin i kroppen (IOB) som visas på pumpen efter en uppdatering tills ditt tidigare IOB har tömts. Din IOB kommer att återställas till noll under uppdateringsprocessen. Eftersom den beräknade bolusen är beroende av IOB kan du uppmanas att leverera mer insulin än vad som behövs och detta resulterar i hypoglykemi. Rådgör med din sjukvårdspersonal om hur länge du behöver vänta efter en uppdatering innan du kan lita på IOB-beräkningen.

KONTROLLERA att din pumps personliga inställningar, datum och tid är korrekta efter uppdateringen. Felaktiga inställningar kan resultera i överdosering eller underdosering av insulin. Rådgör med din sjukvårdspersonal vid behov för att fastställa lämpliga inställningar.

Tillbaka till toppen

Varningar och Försiktighetsåtgärder

/!\ VARNINGS

Börja INTE uppdatera din Tandem-insulinpump förrän du läst bruksanvisningen. Felaktig användning av Tandem Device Updater eller underlåtenhet att följa bruksanvisningen kan leda till att pumpen inte går att använda. Kontakta teknisk kundsupport om du har frågor eller behöver ytterligare tydliggöranden gällande användning av Tandem Device Updater eller din pump.

Uppdatera INTE din pump med infusionssetet påkopplat på kroppen. Se alltid till att avlägsna infusionssetet från din kropp innan du uppdaterar programvaran för pumpen.

STÄNG AV all tillförsel av insulin innan du använder Tandem Device Updater.

KONTROLLERA ditt blodsocker (BG) innan du avbryter tillförseln och se till att behandla hög eller låg BG-nivå enligt din läkares anvisningar före uppdatering.

VAR beredd på att injicera insulin med en alternativ metod om du stöter på några problem vid uppdatering av pumpen. Om du inte har en alternativ metod för insulintillförsel kan det leda till mycket högt blodsocker eller diabetisk ketoacidos (DKA).

SLUTFÖR lämplig utbildning för enheten och dess funktioner innan du börjar använda den uppdaterade programvaran. Underlåtenhet att slutföra nödvändig utbildning kan leda till allvarliga personskador eller död.

Lita INTE på det värde för insulin i kroppen (IOB) som visas på pumpen efter en uppdatering tills ditt tidigare IOB har tömts. Din IOB kommer att återställas till noll under uppdateringsprocessen. Eftersom den beräknade bolusen är beroende av IOB kan du uppmanas att leverera mer insulin än vad som behövs och detta resulterar i hypoglykemi. Rådgör med din sjukvårdspersonal om hur länge du behöver vänta efter en uppdatering innan du kan lita på IOB-beräkningen.

KONTROLLERA att din pumps personliga inställningar, datum och tid är korrekta efter uppdateringen. Felaktiga inställningar kan resultera i överdosering eller underdosering av insulin. Rådgör med din sjukvårdspersonal vid behov för att fastställa lämpliga inställningar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDS

Stäng INTE av datorn eller låt den gå in i vilo- eller standby-läge under uppdatering. Om du använder en bärbar dator får du inte stänga locket. Det kan leda till att uppdateringen avbryts och att pumpen inte fungerar.

Koppla INTE bort internet under en uppdatering. Det kan leda till att uppdateringen avbryts och att pumpen inte fungerar.

Koppla INTE bort pumpen från din dator under en uppdatering om du inte uppmanas att göra det. Det kan leda till att uppdateringen avbryts och att pumpen inte fungerar.

Lita INTE på varningen för maximal bolus per timme förrän efter 60 minuter efter en uppdatering. Maximal bolus per timme kommer att återställas till noll under uppdateringsprocessen.

Tillbaka till toppen