Tandem-apparaatbijwerker Gebruikerslicentieovereenkomst

Gebruikerslicentieovereenkomst

DE LICENTIEVERLENER LEVERT DE SOFTWARE ENKEL ONDER DE VOORWAARDEN GENOEMD IN DEZE OVEREENKOMST EN OP VOORWAARDE DAT DE LICENTIEHOUDER DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT EN ERAAN ZAL VOLDOEN. DOOR OP DE KNOP ‘ACCEPTEREN’ TE KLIKKEN TIJDENS HET INSTALLATIEPROCES VAN DE SOFTWARE (A) ACCEPTEERT DE LICENTIEHOUDER DEZE OVEREENKOMST EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE LICENTIEHOUDER WETTELIJK GEBONDEN IS AAN DE BETREFFENDE VOORWAARDEN; EN (B) VERTEGENWOORDIGT EN GARANDEERT DAT: (I) DE LICENTIEHOUDER, OF DIENS GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER, 18 JAAR OF OUDER IS; EN (II) INDIEN DE LICENTIEHOUDER EEN BEDRIJF, OVERHEIDSINSTANTIE OF ANDERE WETTELIJKE INSTANTIE IS, DE LICENTIEHOUDER HET RECHT, DE MACHT EN AUTORITEIT HEEFT OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN IN NAAM VAN DE LICENTIEHOUDER EN DE LICENTIEHOUDER TE BINDEN AAN DE BETREFFENDE VOORWAARDEN. INDIEN DE LICENTIEHOUDER NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZAL DE LICENTIEVERLENER GEEN LICENTIE VOOR DE SOFTWARE AAN DE LICENTIEHOUDER VERLENEN EN MAG DE LICENTIEHOUDER DE SOFTWARE OF DOCUMENTATIE NIET DOWNLOADEN OF INSTALLEREN.

ONGEACHT ENIG TEGENWERKEND FEIT IN DEZE OVEREENKOMST OF ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST DOOR DE LICENTIEHOUDER, WORDT ER GEEN LICENTIE VERLEEND (EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS) VOLGENS DEZE OVEREENKOMST, EN DEZE OVEREENKOMST SLUIT NADRUKKELIJK ENIG RECHT MET BETREKKING TOT ENIGE SOFTWARE DAT NIET LEGAAL IS VERKREGEN DOOR LICENTIEHOUDER OF DAT GEEN LEGALE, GEMACHTIGDE KOPIE IS VAN DE SOFTWARE VAN DE LICENTIEHOUDER.

Omvang

Deze Licentieovereenkomst is enkel van toepassing op de Licentiehouders die een Pomp hebben gekocht of verkregen en momenteel verblijven in een land buiten de Verenigde Staten van Amerika (‘VS’) en Canada. Om twijfel te voorkomen: deze Licentieovereenkomst is niet van toepassing op Pompgebruikers die een Pomp hebben gekocht of verkregen en momenteel in de VS of Canada verblijven.

Definities

In het kader van deze Licentieovereenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

 • "Documentatie" houdt in gebruikershandleidingen, technische handleidingen en alle andere materialen die aan de Licentiehouder worden verstrekt in gedrukte, elektronische of andere vorm die de installatie, bediening, het gebruik of de technische specificaties van de Software beschrijven.
 • "Intellectuele eigendomsrechten" houdt in alle geregistreerde en ongeregistreerde rechten, verleend voor, van toepassing op of anderszins nu of in de toekomst aanwezig onder of gerelateerd aan wetten op patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, gegevensbescherming of intellectueel eigendom,en alle vergelijkbare rechten of vormen van bescherming, waar ook ter wereld.
 • "Licentiehouder"houdt in (a) gebruikers van de Pomp die recht hebben om hun Pompsoftware bij te werken, of de wettelijke gezaghebber of verzorger van dergelijke Pompgebruikers, die de Pomp hebben gekocht of verkregen en momenteel in een land buiten de VS of Canada verblijven; en (b) voorschrijvers van de Pomp aan dergelijke gebruikers, inclusief ziekenhuizen, klinieken, artsen en andere zorgverleners.
 • De betekenis van "Licentieverlener" is bepaald in de inleiding.
 • Pomp” houdt in een insuline-infusiepomp geproduceerd door de Licentieverlener.
 • "Software" houdt in de Tandem-apparaatbijwerker.
 • Duur” zal de betekenis hebben zoals beschreven in de sectie Duur en Beëindiging.

Licentieverlening en omvang.

Onderhevig aan en op voorwaarde van de acceptatie en strikte naleving door de Licentiehouder van alle voorwaarden in deze Licentieovereenkomst, de Licentiegever verschaft hierbij aan de Licentienemer een niet-exclusieve, niet-transfereerbare, niet als sublicentie verleenbare, gelimiteerde licentie gedurende de Duur om de Software en Documentatie te downloaden en te gebruiken, enkel en alleen zoals beschreven in de sectie definities en onderworpen aan alle voorwaarden en limitaties hierin beschreven. This license grants Licensee the right to:

 • Een (1) exemplaar te downloaden en installeren in overeenstemming met de documentatie van de Software op één (1) computer; en
 • De Software te gebruiken en af te spelen op juiste wijze geïnstalleerd volgens deze Overeenkomst en de Documentatie, enkel zoals uiteengezet in de Documentatie.

Beperkingen in het gebruik

De Licentiehouder mag niet, direct of indirect:

 • gebruik of kopie van de Software of Documentatie buiten de scope van de licentie verleend onder de Licentie en Scope sectie
 • de Software of Documentatie of delen daarvan aanpassen, vertalen, wijzigen of anderszins afgeleide materialen of verbeteringen produceren, al dan niet te patenteren;
 • de Software of delen daarvan combineren met of de Software of delen daarvan opnemen in andere programma’s;
 • de broncode van de Software of delen daarvan analyseren, demonteren, decompileren, decoderen of anderszins proberen deze af te leiden of er toegang toe te krijgen;
 • verklaringen over auteursrecht, handelsmerk, patent of andere intellectuele eigendomsrechten van de Software of Documentatie, inclusief kopieën daarvan verwijderen, wissen, wijzigen of verbergen;
 • de Software of Documentatie direct of indirect exporteren, herexporteren of vrijgeven aan, of de Software of Documentatie beschikbaar maken vanuit jurisdicties of landen waarnaar export, herexport of vrijgave per wet, regel of regelgeving verboden is;
 • proberen kopieerbeveiligingen of beveiligingsfuncties ingeschakeld in de Software te verwijderen, uit te schakelen, te omzeilen of anderszins een omweg te maken of te implementeren;
 • de Software of kenmerken of functies van de Software verhuren, leasen, lenen, verkopen, onderverlenen, toewijzen, distribueren, publiceren, doorgeven of anderszins beschikbaar maken aan derden om welke reden dan ook;
 • de Software of Documentatie gebruiken in strijd met wetten, regelgeving of regels of om fraude voort te zetten; of
 • de Software of Documentatie te gebruiken voor analyse van de Software ter concurrentie, het ontwikkelen van een concurrerend softwareproduct of concurrerende dienst, of andere doelen die in het commerciële nadeel zijn van de Licentieverlener.

Verantwoordelijkheid voor gebruik van de Software

De Licentiehouder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de Software en de Documentatie door toegang die hiervoor, direct of indirect, aan de Licentiehouder is verleend door de Licentieverlener. In het bijzonder, en zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, is de Licentiehouder verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle acties en nalatigheden om de benodigde actie te ondernemen met betrekking tot de Software en de Documentatie.

Intellectuele eigendomsrechten

De Licentiehouder erkent en gaat ermee akkoord dat de Software en Documentatie onder Licentie worden geleverd, en niet verkocht, aan de Licentiehouder. De Licentiehouder verkrijgt geen eigenaarsbelang in de Software of Documentatie onder deze Overeenkomst, of rechten daartoe, anders dan deze te gebruiken in overeenstemming met de licentie die wordt verleend en onder alle voorwaarden en beperkingen onder deze Overeenkomst. De Licentieverlener behoudt zijn volledige recht en aanspraak op en belang in de Software en alle intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit of betrekking hebben op de Software, tenzij deze onder de Overeenkomst expliciet aan de Licentiehouder worden verleend. De Licentiehouder zal alle redelijke moeite doen om alle Software (inclusief kopieën daarvan) te beschermen tegen inbreuk, oneigenlijk gebruik, diefstal, misbruik of ongemachtigde toegang.

Termijn en beëindiging

 • Deze Overeenkomst en de licentie die hieronder verleend wordt blijven van kracht gedurende de garantieperiode van de eindgebruiker van de Pomp, of tot de geldigheid eerder wordt beëindigd zoals hier bepaald.
 • De Licentiehouder kan deze Overeenkomst beëindigen door het gebruik van de Software en de Documentatie die de Licentiehouder heeft gedownload stop te zetten en alle kopieën daarvan te vernietigen.
 • (c) De Licentieverlener kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken beëindigen, om wat voor een reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot wanneer de Licentiehouder deze Overeenkomst substantieel schendt.
 • De Licentiegever mag deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de Licentienemer zijn toestemming terugtrekt zoals beschreven in de sectie Rechten Licentienemer.
 • Bij het verlopen of vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst, wordt de licentie die hieronder verleend wordt eveneens beëindigd en dient de Licentiehouder het gebruik van de Software en Documentatie stop te zetten en kopieën daarvan te vernietigen.

Vrijwaringsclausule

DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE WORDEN GELEVERD AAN DE LICENTIEHOUDER ‘IN DE HUIDIGE VORM’ EN MET ALLE EVENTUELE FOUTEN EN DEFECTEN ZONDER ENIGE GARANTIE. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, VRIJWAART DE LICENTIEVERLENER, NAMENS ZICHZELF EN AL ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN EN RESPECTIEVELIJKE LICENTIEVERLENERS EN DIENSTVERLENERS, ZICH VAN ALLE GARANTIES, ZOWEL EXPLICIET, IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE, INCLUSIEF ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK, EN GARANTIES DIE VOORT KUNNEN KOMEN UIT HET HANDELSVERLOOP, VERLOOP VAN PRESTATIES, GEBRUIK, OF HANDELSBELEID. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE BIEDT DE LICENTIEVERLENER GEEN GARANTIE OF VERBINTENIS EN WEKT OP GEEN ENKELE MANIER DE INDRUK DAT DE GELICENSEERDE SOFTWARE ZAL VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE LICENTIEHOUDER, BEPAALDE DOELEN ZAL BEREIKEN, GESCHIKT ZAL ZIJN VOOR OF ZAL WERKEN MET ANDERE SOFTWARE, TOEPASSINGEN, SYSTEMEN OF DIENSTEN, ZONDER STORINGEN ZAL WERKEN, AAN PRESTATIE- OF BETROUWBAARHEIDSNORMEN ZAL VOLDOEN OF VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN, OF DAT FOUTEN OF DEFECTEN KUNNEN OF ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

Beperking van aansprakelijkheid

TOT ZOVER ALS TOEGESTAAN ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN:

 1. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN DE LICENTIEVERLENER OF ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN, OF DIENS RESPECTIEVELIJKE LICENTIEVERLENERS OF DIENSTVERLENERS, AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER DE LICENTIEVERLENER OF DERDEN VOOR GEBRUIK, STORING, VERTRAGING OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SOFTWARE; VERLOREN INKOMSTEN OF WINST; VERTRAGINGEN, STORINGEN OF VERLIES VAN DIENSTEN, HANDEL OF REPUTATIE; VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS; VERLIEZEN DOOR UITVALLEN, STORINGEN IN OF AFSLAAN VAN HET SYSTEEM OF SYSTEEMDIENSTEN; GEGEVENS DIE NIET GOED KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN, GELEZEN OF VERZONDEN; GEGEVENS DIE NIET KUNNEN WORDEN BIJGEWERKT OF NIET JUIST WORDEN GELEVERD; ONVERENIGBAAR SYSTEEM OF LEVEREN VAN ONJUISTE INFORMATIE OVER GESCHIKTHEID; OF INBREUKEN OP DE SYSTEEMBEVEILIGING; OF VOOR GEVOLGSCHADE, BIJKOMENDE, INDIRECTE, EXEMPLARISCHE, BIJZONDERE, OF AANVULLENDE SCHADE, OFWEL VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, SCHENDING VAN HET CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE TE VOORZIEN WAS EN OF DE LICENTIEVERLENER WAS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES.
 2. DE BEPERKINGEN DIE IN PARAGRAAF 9(a) ZIJN BEPAALD GELDEN ZELFS WANNEER DE MAATREGELEN VAN DE LICENTIEHOUDER ONDER DEZE OVEREENKOMST NIET VOLDOEN AAN HUN OORSPRONKELIJKE DOEL.

Overig

 • Alle zaken die voortkomen uit of betrekking hebben op deze Overeenkomst worden gereguleerd en geïnterpreteerd volgens de interne wetgeving van de staat Californië zonder keuze te laten of onenigheid over welke wetten of regelgeving van toepassing is. Rechtszaken, aanklachten of procedures die voortkomen uit of betrekking hebben op deze Overeenkomst of de transacties die hierin worden beschreven, worden afgehandeld in de federale rechtbanken van de Verenigde Staten van Amerika of de rechtbanken van de staat Californië in iedere geval in de stad San Diego en de gemeente San Diego, en iedere partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van die rechtbanken in alle rechtszaken, aanklachten of procedures. Betekening van procedures, sommaties, kennisgevingen of andere documenten per post aan het adres van die partij zoals hier vermeld, zullen geldige betekeningen van procedures, aanklachten of andere zaken zijn die in dergelijke rechtbanken worden opgevoerd.
 • Deze Overeenkomst is de enige en complete overeenkomst tussen de Licentiehouder en Licentieverlener met betrekking tot het onderwerp dat hierin staat vermeld en overstijgt alle voorgaande en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot dat onderwerp.
 • De Licentiehouder zal zijn rechten in geen enkel geval toewijzen of anderszins overdragen en de plichten of prestaties in deze Overeenkomst niet delegeren of anderszins overdragen, ofwel vrijwillig, onvrijwillig, volgens de wet of anderszins.
 • Wanneer voorwaarden uit deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar zijn in een jurisdictie, dan heeft een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of onuitvoerbaarheid geen invloed op enige andere voorwaarde of bepaling uit deze Overeenkomst en maken deze de voorwaarde of bepaling niet ongeldig of onuitvoerbaar in een andere jurisdictie.