Lisensavtale For Sluttbruker

p>LISENSGIVEREN TILBYR KUN PROGRAMVAREN I HENHOLD TIL VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM FREMGÅR AV DENNE AVTALEN, OG PÅ BETINGELSEN AV AT LISENSINNEHAVEREN AKSEPTERER OG OVERHOLDER DEM. VED Å TRYKKE PÅ «GODTA»-KNAPPEN UNDER INSTALLERINGEN AV PROGRAMVAREN GODTAR LISENSINNEHAVEREN (A) DENNE AVTALEN OG SAMTYKKER I AT LISENSINNEHAVEREN ER JURIDISK BUNDET AV VILKÅRENE SOM FREMGÅR AV DENNE AVTALEN; OG (B) REPRESENTERER OG GARANTERER AT: (I) LISENSINNEHAVEREN, ELLER LISENSINNEHAVRENS AUTORISERTE AGENT, ER 18 ÅR ELLER ELDRE; OG (II) HVIS LISENSINNEHAVEREN ER EN BEDRIFT, STATLIG ORGANISASJON ELLER EN ANNEN JURIDISK ENHET, HAR LISENSINNEHAVEREN RETT, MAKT OG MYNDIGHET TIL Å INNGÅ DENNE AVTALEN PÅ VEGNE AV LISENSINNEHAVEREN OG BINDE LISENSINNEHAVEREN TIL VILKÅRENE SOM FREMGÅR AV DENNE AVTALEN. HVIS LISENSINNEHAVEREN IKKE GIR SITT SAMTYKKE TIL VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, VIL IKKE LISENSGIVEREN LISENSIERE PROGRAMVAREN TIL LISENSINNEHAVEREN OG LISENSINNEHAVEREN MÅ IKKE LASTE NED ELLER INSTALLERE PROGRAMVAREN ELLER DOKUMENTASJONEN.

 

TIL TROSS FOR HVA SOM HELST I STRID MED DENNE AVTALEN ELLER LISENSINNEHAVERENS AKSEPT AV VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN, GIS DET INGEN LISENS (HVERKEN UTTRYKKELIG, IMPLISITT ELLER PÅ ANNET VIS) I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN, OG DENNE AVTALEN UTELUKKER UTTRYKKELIG ENHVER RETTIGHET, MED HENSYN TIL ENHVER PROGRAMVARE SOM LISENSINNEHAVEREN IKKE TILEGNER SEG LOVLIG ELLER SOM IKKE ER EN LEGITIM, AUTORISERT VERSJON AV LISENSGIVERENS PROGRAMVARE.

Omfang

Denne Lisensavtalen gjelder kun for de Lisensinnehaverne som kjøpte eller tilegnet seg en Tandem-insulinpumpe, og som for tiden bor i et land utenfor Amerikas forente stater («USA») og Canada. For å unngå noen som helst tvil, gjelder ikke denne Lisensavtalen for pumpebrukere som har kjøpt eller tilegnet seg en Tandem-insulinpumpe og som for tiden er bosatt i USA eller Canada.

Definisjoner

For klarhetens skyld, med hensyn til denne Lisensavtalen, har følgende vilkår følgende betydninger:

 • "Dokumentasjon" vil si brukermanualer, tekniske håndbøker og hvilke som helst andre materialer som gis til Lisensinnehaveren i trykte, elektroniske, eller i andre former, som beskriver installering, anvendelse, bruk eller tekniske spesifikasjoner vedrørende Programvaren.
 • "Immaterielle rettigheter" vil si enhver og alle registrerte og uregistrerte rettigheter som er innvilget, ansøkt, eller på annen måte eksisterer nå eller heretter under eller relatert til et patent, en opphavsrett, et varemerke, en forretningshemmelighet, en databasebeskyttelse, eller andre lover om immaterielle rettigheter, og alle lignende eller tilsvarende rettigheter eller former for beskyttelse, i hvilken som helst del av verden.
 • "Lisensinnehaver" vil si (a) brukere av Tandem-insulinpumpen som er berettiget til å oppgradere pumpens programvare, eller den juridiske vergen eller omsorgspersonen til slike pumpebrukere, som har kjøpt eller tilegnet seg en pumpe, og som for tiden bor i et land utenfor USA eller Canada; og (b) forskrivere av pumpen til slike brukere, inkludert sykehus, klinikker, leger og annet helsepersonell.
 • "Lisensgiver" har samme betydning som satt frem i innledningen til denne Avtalen.
 • Pump” vil si en insulininfusjonspumpe som produseres av Lisensgiveren.
 • "Programvare" vil si Oppdateringsprogrammet for Tandem-enheter.
 • Periode” skal ha betydningen som er angitt i avsnittet om Varighetsperiode og terminering.

Tildeling av lisens og omfang

Underlagt og betinget av Lisensinnehaverens aksept og uttrykkelige overholdelse av alle vilkår og betingelser som er fremsatt i denne Lisensavtalen, Lisensgiver gir herved til lisenshaver en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensiert, begrenset lisens i løpet av løpetiden for å laste ned og bruke programvaren og dokumentasjonen, utelukkende som angitt i Definisjoner og underlagt alle betingelser og begrensninger angitt her. Denne lisensen gir Lisensinnehaveren retten til å:

 • Laste ned og installere i samsvar med Dokumentasjonen én (1) utgave av Programvaren på én (1) datamaskin; og
 • Bruke og kjøre Programvaren som er riktig installert i samsvar med denne Avtalen og Dokumentasjonen, kun som beskrevet i Dokumentasjonen.

Bruksbegrensninger

Lisensinnehaveren skal ikke, hverken direkte eller indirekte:

 • bruke eller kopiere programvaren eller dokumentasjonen utenfor rammen for lisensen gitt under Tildeling av lisens og omfang
 • modifisere, oversette, tilpasse eller på annen måte opprette avledede produkter eller forbedringer, enten det er patenterbart eller ikke, av Programvaren eller Dokumentasjonen eller noen del av disse;
 • kombinere Programvaren eller noen del av den med, eller inkorporere Programvaren eller noen del av den i, noen som helst andre programmer;
 • reverskonstruere, demontere, dekompilere, avkode eller på annen måte forsøke å avlede eller få tilgang til kildekoden til Programvaren eller noen del av den;
 • fjerne, slette, justere eller skjule noen som helst varemerker eller andre opphavsretter, patenter eller andre merknader om immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter som er oppført på eller sammen med Programvaren eller Dokumentasjonen, inkludert enhver kopi av disse;
 • direkte eller indirekte eksportere, eksportere på nytt eller utgi Programvaren eller Dokumentasjonen til, eller gjøre Programvaren eller Dokumentasjonen tilgjengelig i, alle jurisdiksjoner eller land hvor eksport, eksportering på nytt eller utgivelse er forbudt ved lov, regel eller regulering;
 • forsøke å fjerne, deaktivere, omgå eller på annen måte opprette eller implementere noen form for uautorisert modifikasjon av kopibeskyttelse- eller sikkerhetsfunksjoner som er aktivert i Programvaren;
 • leie ut, lease, låne vekk, selge, lisensiere videre, tilordne, distribuere, publisere, overføre eller på annen måte gjøre Programvaren tilgjengelig på noen som helst måte, eller noen som helst funksjoner eller funksjonalitet som er en del av Programvaren, til en tredjepart, uansett årsak;
 • bruke Programvaren eller Dokumentasjonen i strid med noen som helst lov, regulering, forskrift eller regel, eller for å bedrive svindel; eller
 • bruke Programvaren eller Dokumentasjonen med formål om å bedrive konkurrerende analyser av Programvaren, utvikle et konkurrerende programvareprodukt eller -tjeneste, eller andre formål som er kommersielt ufordelaktige for Lisensgiveren.

Ansvar for bruk av Programvaren

Lisensinnehaveren er ansvarlig for all bruk av Programvaren og Dokumentasjonen gjennom tilgangen som er gitt til Lisensinnehaveren, både direkte og indirekte. Spesifikt, og uten å begrense det generelle som fremgår av det foregående, er Lisensinnehaveren ansvarlig for alle handlinger og manglende evner til å utføre nødvendige tiltak med hensyn til Programvaren og Dokumentasjonen.

Immaterielle rettigheter

Lisensinnehaveren erkjenner og gir sitt samtykke til at Programvaren og Dokumentasjonen tilbys under lisens, og selges ikke til Lisensinnehaveren. Lisensinnehaveren tilegner seg ingen eierinteresse av Programvaren eller Dokumentasjonen i henhold til denne Avtalen, eller noen andre rettigheter, bortsett fra retten til å bruke Programvaren eller Dokumentasjonen i samsvar med lisensen som er gitt og underlagt alle vilkår, betingelser og begrensninger som fremgår av denne Avtalen. Lisensgiveren forbeholder seg og skal beholde den fullstendige rettigheten, tittelen og interessen av og til Programvaren og alle immaterielle rettigheter som oppstår som følge av eller i forbindelse med Programvaren, bortsett fra det som uttrykkelig er gitt til Lisensinnehaveren i denne Avtalen. Lisensinnehaveren skal ta rimelige forholdsregler for å beskytte alle Programvarer (inkludert alle kopier av Programvaren) fra brudd på opphavsrett, urettmessig tilegning og bruk, tyveri, misbruk eller uautorisert tilgang.

Varighetsperiode og terminering

 • Denne Avtalen og lisensen som er innvilget i henhold til denne Avtalen, skal gjelde for perioden som tilsvarer garantiperioden til sluttbrukerens pumpe, eller frem til en tidligere terminering som fremgår av denne Avtalen, hvis gjeldende.
 • Lisensinnehaveren kan terminere denne Avtalen ved å slutte å bruke og ødelegge alle kopier av Programvaren og Dokumentasjonen som Lisensinnehaveren har lastet ned.
 • Lisensgiveren kan terminere denne Avtalen etter eget skjønn, av hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til, hvis Lisensinnehaveren utøver vesentlig mislighold overfor denne Avtalen.
 • Lisensgiver kan si opp denne avtalen umiddelbart hvis lisensinnehaver trekker tilbake lisenshaverens samtykke som beskrevet i Lisensinnehaverens rettigheter seksjon av kunngjøringen.
 • Ved utløp av eller en tidligere terminering av denne Avtalen, skal lisensen som gis under denne Avtalen også termineres, og Lisensinnehaveren skal slutte å bruke og ødelegge alle kopier av Programvaren og Dokumentasjonen.

Ansvarsfraskrivelse

PROGRAMVAREN OG DOKUMENTASJONEN LEVERES TIL LISENSINNEHAVEREN «SOM DE ER», INKLUDERT EVENTUELLE FEIL OG DEFEKTER UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, SKAL LISENSGIVEREN, PÅ EGNE VEGNE OG PÅ VEGNE AV TILKNYTTEDE SELSKAPER OG SINE OG DERES RESPEKTIVE LISENSGIVERE OG TJENESTELEVERANDØRER, UTTRYKKELIG FRASKRIVE SEG ALLE GARANTIER, ENTEN UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, MED HENSYN TIL PROGRAMVAREN OG DOKUMENTASJONEN, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL OG IKKE-KRENKELSE, SAMT GARANTIER SOM KAN OPPSTÅ SOM FØLGE AV HÅNDTERING, YTELSE, BRUK ELLER HANDELSPRAKSIS. UTEN BEGRENSNING AV DET FOREGÅENDE, GIR LISENSGIVEREN INGEN GARANTI ELLER FORPLIKTELSE, OG GARANTERER IKKE PÅ NOE VIS AT DEN LISENSIERTE PROGRAMVAREN VIL OPPFYLLE LISENSINNEHAVERENS KRAV, OPPNÅ EVENTUELLE PLANLAGTE RESULTATER, VÆRE KOMPATIBEL ELLER FUNGERE MED ANDRE PROGRAMVARER, PROGRAMMER, SYSTEMER ELLER TJENESTER, KUNNE BRUKES UTEN AVBRUDD, OPPFYLLE EVENTUELLE YTELSES- ELLER PÅLITELIGHETSSTANDARDER ELLER VÆRE FEILFRI, ELLER AT EVENTUELLE FEIL ELLER DEFEKTER KAN ELLER VIL BLI RETTET OPP I.

Ansvarsbegrensning

I DEN GRAD SOM ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING:

 1. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL LISENSGIVEREN ELLER DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER, ELLER NOEN AV SINE ELLER DERES RESPEKTIVE LISENSGIVERE ELLER TJENESTELEVERANDØRER, VÆRE ANSVARLIGE FOR LISENSINNEHAVEREN ELLER NOEN TREDJEPART FOR EVENTUELL BRUK, AVBRUDD, FORSINKELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN; TAPT OMSETNING ELLER FORTJENESTE; FORSINKELSER, AVBRUDD ELLER TAP AV TJENESTER, FORRETNING ELLER VELVILJE; TAP ELLER KORRUPSJON AV OPPLYSNINGER; TAP SOM FØLGE AV SYSTEM- ELLER SYSTEMTJENESTEFEIL, FUNKSJONSFEIL ELLER AVSTENGNING; MANGLENDE EVNE TIL Å OVERFØRE, LESE ELLER VIDEREFØRE INFORMASJON PÅ NØYAKTIG VIS; MANGLENDE EVNE TIL Å OPPDATERE ELLER GI KORREKT INFORMASJON; SYSTEMINKOMPATIBILITET ELLER LEVERING AV UKORREKT INFORMASJON OM KOMPATIBILITET; ELLER BRUDD I SYSTEMETS SIKKERHET; ELLER FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER, INDIREKTE SKADER, EKSEMPLARISKE SKADER, SPESIELLE SKADER ELLER STRAFFBARE SKADER, ENTEN DE OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, BRUDD PÅ KONTRAKTSVILKÅR ELLER -BETINGELSER, ERSTATNINGSANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET), ELLER PÅ ANNEN MÅTE, UAVHENGIG AV OM SLIKE SKADER VAR FORUTSIGBARE OG HVORVIDT LISENSGIVEREN BLE INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER PÅ FORHÅND.
 2. BEGRENSNINGENE SOM ER BESKREVET I AVSNITT 9‎(a) SKAL GJELDE SELV OM LISENSINNEHAVERENS RETTSMIDLER I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN SVIKTER SINE VESENTLIGE FORMÅL.

Diverse

 • Alle saker som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med de interne lovene i delstaten California, uten at det tas hensyn til eventuelle valg av eller konflikt mellom lovbestemmelser eller regler. Eventuelle rettslige saker, handlinger eller prosesser som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen eller transaksjonene er beskrevet her, skal herved innføres i de føderale domstolene i USA eller domstolene i delstaten California for hvert tilfelle som oppstår i byen San Diego og fylket San Diego, og hver part underlegger seg ugjenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen til slike domstoler i hvilken som helst slik rettslig sak, handling eller prosess. Forkynnelse, innkalling, varsel eller noe annet dokument via postbrev til en slik parts postadresse som er beskrevet her, skal regnes som effektiv forkynnelse for en hvilken som helst type sak, handling eller annen prosess som føres inn i en hvilken som helst slik domstol.
 • Denne Avtalen utgjør den eneste og fullstendige avtalen mellom Lisensinnehaveren og Lisensgiveren med hensyn til innholdet i dette dokumentet, og erstatter og overgår alle tidligere og samtidige forståelser, avtaler, representasjoner og garantier, både skriftlige og muntlige, med hensyn til dette innholdet.
 • Lisensinnehaveren skal ikke overdra eller på annen måte overføre noen av sine rettigheter, eller delegere eller på annen måte overføre noen av sine forpliktelser eller prestasjoner, i henhold til denne Avtalen, i hvert eneste tilfelle, hvorvidt frivillig, ufrivillig, ved lovbestemmelse eller på annen måte.
 • Hvis noen av vilkårene eller bestemmelsene i denne Avtalen er ugyldige, ulovlige eller ugjennomførlige i noen som helst jurisdiksjon, skal ikke en slik ugyldighet, ulovlighet eller ikke-gjennomførbarhet påvirke andre betingelser eller bestemmelser i denne Avtalen, eller ugyldiggjøre eller gjøre det umulig å håndheve slike betingelser eller bestemmelser i noen som helst andre jurisdiksjoner.