Důležitá bezpečnostní informace pro Tandem Device Updater

Obsah

Zamýšlené použití

Aktualizační program pro zařízení Tandem je určen pro použití jednotlivci s diabetem mellitem, kteří používají inzulinové pumpy od společnosti Tandem Diabetes Care®, jejich pečovatele a zdravotníky v domácím i klinickém prostředí. Aktualizační program pro zařízení Tandem poskytuje uživatelům inzulinové pumpy Tandem možnost vzdáleně aktualizovat software svého zařízení pomocí počítače s přístupem k internetu.

 
/!\ UPOZORNĚNÍ

Federální zákony USA omezují prodej inzulinových pump Tandem Diabetes Care pouze na lékaře nebo na jeho předpis.

 
/!\ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE

Než začnete používat aktualizační program pro zařízení Tandem, důkladně si prostudujte všechny pokyny k produktu, varování a další důležité informace pro uživatele. Nesprávné použití může vést k nefunkční pumpě.

Zpět na začátek

VAROVÁNÍ

NEPROVÁDĚJTE aktualizaci inzulinové pumpy Tandem, dokud si nepřečtete uživatelskou příručku. Nesprávné použití aktualizačního programu pro zařízení Tandem nebo nedodržení příslušných pokynů může vést k nefunkční pumpě. Pokud máte otázky nebo potřebujete další informace o použití aktualizačního programu pro zařízení Tandem nebo pumpy, kontaktujte zákaznickou technickou podporu.

NEPROVÁDĚJTE aktualizaci pumpy, dokud je infuzní set připojen k vašemu tělu. Před aktualizací softwaru pumpy se vždy ujistěte, že je infuzní set odpojen od těla.

POZASTAVTE veškeré podávání inzulinu před použitím aktualizačního programu pro zařízení Tandem.

ZKONTROLUJTE glykémii před pozastavením podávání inzulinu a před aktualizací vyřešte vysokou nebo nízkou glykémii podle pokynů vašeho zdravotníka.

BUĎTE PŘIPRAVENI podat inzulin injekčně jinou metodou, pokud během aktualizace pumpy nastanou jakékoli problémy. Pokud nebudete mít připravenou jinou metodu podání inzulinu, může to způsobit velmi vysokou glykémii nebo diabetickou ketoacidózu (DKA).

ABSOLVUJTE před zahájením používání aktualizovaného softwaru školení týkající se vašeho zařízení a setu funkcí. Pokud nebudete dostatečně proškoleni, může dojít k vážnému poranění či úmrtí.

NESPOLÉHEJTE SE na aktivní inzulin (IOB) zobrazovaný na pumpě po aktualizaci, dokud nevyčerpáte předchozí aktivní inzulin (IOB). V průběhu aktualizace bude aktivní inzulin (IOB) resetován na nulu. Vzhledem k tomu, že vypočtené množství bolusu vychází z aktivního inzulinu (IOB), mohlo by po vás zařízení chtít podání více inzulinu, než je třeba, což by vedlo k hypoglykémii. Poraďte se se zdravotníkem, jak dlouho je třeba počkat po aktualizaci, než se budete moci spolehnout na výpočet aktivního inzulinu (IOB).

POTVRĎTE, že vaše osobní nastavení, datum a čas na pumpě jsou správné i po aktualizaci. Nesprávná nastavení mohou způsobit podání příliš vysoké nebo příliš nízké dávky inzulinu. Podle potřeby se poraďte se zdravotníkem o vhodném nastavení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

NEVYPÍNEJTE počítač ani jej nenechte v průběhu aktualizace přejít do režimu hibernace, spánku nebo pohotovosti. Pokud používáte přenosný počítač, nezavírejte jej. To by mohlo aktualizaci přerušit, a vaše pumpa tak nemusí fungovat.

NEODPOJUJTE se během aktualizace od internetu. To by mohlo aktualizaci přerušit, a vaše pumpa tak nemusí fungovat.

NEODPOJUJTE v průběhu aktualizace pumpu od počítače, dokud k tomu nebudete vyzváni. To by mohlo aktualizaci přerušit, a vaše pumpa tak nemusí fungovat.

NESPOLÉHEJTE SE na výstrahu max. bolusu za hod. po dobu 60 minut po aktualizaci. V průběhu aktualizace bude maximální bolus za hodinu resetován na nulu.

Zpět na začátek